News

news-and-career

NEWS

10. april, 2017

Mednarodna konferenca na temo insolvenčnega prava

Naša sodelavka Katja Zdolšek se je 6. aprila 2017 v Londonu udeležila konference na temo insolvenčnega prava, ki jo je organizirala Cross-Border Corporate Insolvency & Commercial Law Research Group (CI&CL). Na konferenci je Katja predstavila prispevek z naslovom: »Usoda vzajemno neizpolnjenih dvostranskih pogodb v slovenskih insolvenčnih postopkih«.

Dogodek je potekal na City University of London in je privabil raznoliko skupino akademikov, odvetnikov in drugih strokovnjakov iz različnih jurisdikcij, ki so predstavili različne teme s področja insolvenčnega prava.

CI&CL je skupina, ki združuje pravne strokovnjake iz več kot štiridesetih držav. Njen namen je čezmejno povezovanje praktičnega in teoretičnega znanja o pravnih vprašanjih s področja gospodarskega in insolvenčnega prava. Več o projektu si lahko preberete na www.ciclresearch.com.

Cross-Border Corporate Insolvency & Commercial Law Research Group Conference and Symposium

Zdolšek Attorneys at law associate, Katja Zdolšek, participated at the Cross-Border Corporate Insolvency & Commercial Law Research Group Conference and Symposium on 6 April 2017 in London. At the symposium Katja shared our knowledge on the topic: Treatment of Executory Contracts in Insolvency Law; a perspective from Slovenia”.

The event took place at the City University of London and brought together a diverse group of academics, practicing lawyers and other experts from multiple jurisdictions, who presented a range of topics in the field of insolvency law. More information about the project and the Cross-Border Corporate Insolvency & Commercial Law Research Group (CI&CL) is available at www.ciclresearch.com.

24. marec, 2017

Posvet : »Aktualna vprašanja gospodarskega prava«

Dne 22. in 23. marca 2017 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani potekal posvet z naslovom »Aktualna vprašanja gospodarskega prava«. Stojan Zdolšek je na dogodku vodil sekcijo z naslovom: »Ali ima gospodarska družba pravico živeti mimo volje njenih delničarjev-korporacijski in kazenski vidiki”. Predavanjem je sledila tudi okrogla miza. Razprava, ki so se je udeležili prof. Ljubo Bavcon, doc. dr. Jaka Cepec, dr. Blaž Kovačič Mlinar, mag. Jože Kozina in dr. Nina Plavšak, je tekla o aktualnih pravnih vprašanjih gospodarskega kazenskega prava.

Več informacij o dogodku najdete na sledeči povezavi.

1. oktober, 2017

»Kako odpoklicati predsednika ali člana uprave?« – Predavanje

Stojan Zdolšek se je kot predavatelj udeležil strokovnega srečanja, ki ga je organiziralo Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS), z naslovom: “Odpoklic uprave, Praktični nasveti kako pripraviti in zakonito izpeljati postopek odpoklica”.

Njegovo predavanje z naslovom: “Razlogi za odpoklic predsednika/člana uprave in pravne dileme glede utemeljenih razlogov za odpoklic” je vzbudilo veliko zanimanja. Predstavil je zakonske in statutarne pogoje ter postopek odpoklica ter odgovoril na praktična vprašanja, kako pravilno oblikovati sklep o odpoklicu, kakšna mora biti njegova vsebina in sledeče razloge za odpoklic:

  • odpoklic zaradi hujše kršitve obveznosti,
  • odpoklic zaradi nesposobnosti,
  • odpoklic zaradi nezaupnice skupščine,
  • odpoklic zaradi drugih ekonomsko-poslovnih razlogov.

Predstavil je tudi aktualno sodno prakso s tega področja. Več informacij o dogodku najdete na povezavi.

Za dodatne informacije o tematiki odpoklica člana uprave se prosim obrnite na: zdolsek@zdolsek.com.

»Why and How to Remove a Board Member« – a Lecture

As a lecturer, Stojan Zdolšek took part in the event organized by the Association of Supervisory Boards’ Members, titled “Removing the Board: Practical Advice for Preparation and Execution of the Removal”.

His contribution at the event, titled “Reasons to Remove a Chairman of the Board/Board Member and the Legal Issues of Justifiable Causes for Removal, attracted a lot of interest. He elaborated on the legal and statutory requirements and the process of removal as well as answered practical questions on how to draft a resolution of removal, its content and the following reasons for removal:

  • due to severe violation of duties,
  • due to incompetence,
  • after vote of no confidence,
  • due to other business reasons.

Moreover, he discussed the current case law in the field. For more information about the event, please follow the link.

For further information on the topic of removal of a board member please contact: zdolsek@zdolsek.com.

3. januar, 2017

Izjava o upravljanju je nova obvezna sestavina poslovnega poročila vseh revidiranih družb za leto 2016.

Zadnja sprememba Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) nalaga vsem družbam, ki so zavezane k reviziji, da v svoje letno poslovno poročilo vključijo tudi izjavo o upravljanju družbe. Do novele ZGD-1I, ki je stopila v veljavo avgusta 2015, je bila ta obveznost naložena le družbam, katerih vrednostni papirji so predmet trgovanja na organiziranem trgu. Posledično bo v prihodnjih mesecih ob pripravi letnih poročil večina revidiranih družb prvič pripravljala tudi izjavo o upravljanju. Kot del letnega poslovnega poročila pa bo izjava o upravljanju tudi predmet revizije. Zahtevana vsebina izjave o upravljanju ostaja nespremenjena in je določena v 5. odstavku 70. člena ZGD-1.

Za dodatne informacije se prosim obrnite na: uros.divjak@zdolsek.com.

New requirements for 2016 annual reports: Corporate Governance Statement.

The 2016 annual reports are the first annual reports that need to be drafted in accordance with the last amendment of the Slovenian Companies Act (ZGD-1) that came into force in August, 2015. Notably, the latest amendment stipulates that all companies, which are subject to financial audit, are required to include a Corporate Governance Statement in their annual reports, as a separate section of the report. Until now, only companies with securities admitted to trading on regulated market were obliged to do so. As a part of the annual report, the Corporate Governance Statement will be subject to audit. The minimum requirements for the content of the Corporate Governance Statement remain unchanged and are outlined in article 70(5) of the Companies Act (ZGD-1).

For additional information please contact: uros.divjak@zdolsek.com.

29. september, 2016

Uroš Divjak

We are very pleased to welcome back on our team our new hire, attorney Uroš Divjak.

Uroš started his career at Zdolšek Attorneys in 2011 after spending 2 years as a senior legal advisor at the Supreme Prosecutor Office. He briefly left our firm in 2015 to pursue another career path and he has since obtained a MSc degree in commercial law from the University of Ljubljana.

Uroš is a well-versed commercial litigator and has expertise in the field of corporate law and white collar crime.

13. september, 2016

Our team participates in the expert consultation on the proposed changes of the competition legislation.

Ministry of Economic Development and Technology and the Slovenian Competition Protection Agency are currently working on the draft amendment of the Prevention of Restriction of Competition Act (ZPOmK-1G).

The amendment envisages two sets of changes to the current competition legislation, namely:

  • a body of provisions aiming at transposition of the EU Directive 2014/104/EU on antitrust damages actions into the Slovenian national legislation;
  • a comprehensive reform of the competition law proceedings before the Slovenian Competition Protection Agency, introducing a system of administrative fining, new investigative powers and changes to the merger control regime.

We would like to thank the Ministry of Economic Development and Technology for their invitation to participate in their expert consultation meeting and for the opportunity to submit our written comments. The current draft of the new act and our comments are available at their website.

Miklošičeva cesta 5, SI-1000 Ljubljana   |   Phone:  + 386 (0)1 3078 300   |   Fax:  + 386 (0)1 3078 310   |   Email:  zdolsek@zdolsek.com   |   LinkedIn